Roadmaps voor de energietransitie

In 2019 zagen we een nieuwe sense of urgency in het politieke en publieke debat om realistische trajecten te ontwikkelen naar een koolstofarm energiesysteem en een koolstofarme economie in Europa en België. Hierbij geeft de Europese Commissie duidelijke signalen om de ambities  van de energietransitie te vergroten, vooral richting 2030. De Green Deal van de EC wordt dan ook een van de leidende doelstellingen voor de komende jaren. Onze onderzoekers ondersteunen dit proces op vele niveaus met data-analyse, beleidsevaluatie en modeltoepassingen.

Green deal

EUOns beleidsteam leidt het Europese experten-netwerk op het gebied van mitigatie van klimaatverandering en energie voor het EU-agentschap in Kopenhagen, dat gegevens die worden gebruikt voor de evaluatie en formulering van beleid op het hele continent verzamelt en analyseert. Deze expertise binnen EnergyVille wordt ook door de EC ingeroepen bij de doorlopende herziening van de Nationale Energie- en Klimaatplannen, waarin elke lidstaat gedetailleerde stappen formuleert voor de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030. Deze klimaatplannen of NECP’s worden het centrale beleidsinstrument in de komende jaren.

Road to 2030 2050Tegelijkertijd ondersteunen onze modelleringsteams beleidsmakers, bedrijven en andere stakeholders door scenario’s te berekenen om de impact van bepaalde paden beter te begrijpen. De ambitieuze beleidsdoelen vormen de basis voor diepgaande modelstudies over hoe ons huidige energiesysteem kan omgaan met een veelheid aan gedistribueerde hernieuwbare energie op lokaal niveau. We willen inzicht geven
in welke trajecten het meest duurzaam zijn, vanuit milieu- en economisch oogpunt. Aan de andere kant van het spectrum staan zware industrieën voor investeringsbeslissingen die hun sectoren radicaal zullen veranderen. Recent gestarte onderzoeksprojecten zullen de impact van intense elektrificatie van industriële processen en de rol van moleculen in de nieuwe en koolstofarme industrieën analyseren. Deze verworven inzichten zullen bijdragen aan een fact-based formulering van roadmaps voor de komende jaren.

Een geïntegreerd perspectief is nodig om ons energiesysteem duurzaam te maken, dit wil zeggen over sectoren en landsgrenzen heen. De lidstaten kunnen hun visie niet langer beperken tot individueel beleid en administratieve grenzen, maar zullen moeten samenwerken om gemeenschappelijke mogelijkheden en implementatiestrategieën te identificeren. Vooral voor België, een land met zware industriële clusters en een beperkt ruimtelijk potentieel voor hernieuwbare energiebronnen, is samenwerking met de buurlanden essentieel. EnergyVille heeft goede relaties met onderzoeksinstellingen uit de buurlanden en streeft actief naar samenwerkingsprojecten om win-win-situaties in de energietransitie op te sporen, variërend van gedeelde bronnen voor elektriciteitsopwekking tot gemeenschappelijke
toekomstige infrastructuurbehoeften.

Green Deal


Projecten die het volgen waard zijn

 

PROCURA  BREGILAB  ETC/CME  EPOC  SMILES

Thomas Polfliet

Contact

Thomas Polfliet

Business Developer Flexibility, Grid- & Market design at EnergyVille/VITO
Pieter Lodewijks

Contact

Pieter Lodewijks

Programme Manager Smart Energy & Built Environment at EnergyVille/VITO
Pieter Vingerhoets

Contact

Pieter Vingerhoets

Researcher Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO
Marc Meuris

Contact

Marc Meuris

Program manager of the Alternative Thin Film PV program at EnergyVille/imec