EnergyVille ontwikkelde een aantal producten en tools om beleidsmakers te ondersteunen en de impact te meten van gebouwrenovaties en energietransitieprogramma's. Deze tools maken het mogelijk te schakelen tussen verschillende detailniveaus: van gebouw- tot wijkniveau, het stedelijk en het regionaal niveau. Ook doorheen de jaren kunnen analyses uitgevoerd worden. De nieuwste tool is de Urban Energy Pathfinder, ontwikkeld om toekomstige scenario's te analyseren voor energieplanning.

De Urban Energy Pathfinder is een veelzijdige online ondersteuningstool om beslissingen in kaart te brengen voor regio's en steden die een volledig beeld willen krijgen van hun mogelijke roadmaps voor de energietransitie. Het biedt een holistische energie-oplossing voor het berekenen van energiebesparingen, CO2-beperkingen, financiële voorwaarden voor renovatiescenario's en de implementatie van energietechnologieën op gebouw-, wijk- en stadsniveau. De scenario's omvatten een mix van technologische mogelijkheden zoals warmtenetten, gebouwrenovaties en technologieën voor gedecentraliseerde hernieuwbare energieproductie. Door al deze technologieën in acht te nemen, stelt de Urban Energy Pathfinder u in staat uw roadmaps uit te werken naar energie-autonome wijken en steden.

Urban Energy Pathfinder Homepage

Voordelen

De Urban Energy Pathfinder is een veelzijdige (van gebouw- tot regionaal niveau) online beleidsondersteuningstool gebaseerd op multi-energievectoren (zon, wind, warmte, biomassa) om targets voor de reductie van broeikasgasemissies te helpen halen door middel van een mix van energie-efficiënte maatregelen en de integratie van hernieuwbare energie. Dit stelt de gebruiker van de tool in staat om scenario's te definiëren en hun impact (energie, CO2, financieel) te berekenen.

Urban Energy Pathfinder Building Level

Wie kan gebruik maken van de Urban Energy Pathfinder.

  • Nutsbedrijven, energieleveranciers of netwerkdistributeurs die hun portfolio aan energiediensten willen uitbreiden of optimaliseren
  • Steden en gemeenten die hun energie-efficiëntie en hun potentieel aan hernieuwbare energie op hun grondgebied willen analyseren. De tool kan assisteren bij de energie masterplanning en het in kaart brengen van prioritaire acties.
Urban Energy Pathfinder - City Level

De Urban Energy Pathfinder combineert EnergyVille's knowhow rond enerzijds energie-analyse en rond GIS-databeheer en algoritmes anderzijds. Methodologisch is deze aanpak binnen de tool gebaseerd op de volgende elementen: 

  • Definitie van zones: Dit zijn gebieden binnen de stad die beschouwd worden als entiteiten die apart onderzocht moeten worden (zoneniveau) of als een geheel (stadsniveau of alle zones)
  • Archetype classificatie: De Urban Energy Pathfinder voert berekeningen uit op gebouwniveau door gebruik te maken van zone-archetypes als de belangrijkste eenheid. Per zone, worden alle gebouwen geclassificeerd in het meest geschikte archetype gebaseerd op functie, type (appartement, rijwoning, halfopen, open) en bouwjaar. 
  • Primaire eigenschappen en inputdata zoals huidige energieconsumptiedata worden waar nodig overgezet, verwerkt, herberekend vanuit hogere aggregatieniveaus naar de het niveau van de zone-archetypes door middel van ruimtelijke algoritmeverwerking.
  • Secundaire eigenschappen zoals thermische eigenschappen van bouwelementen (u-waarden), de performantie van verwarmingssystemen, opwekking van warm water, de installatie van hernieuwbare energie en andere worden mee in acht genomen in de achtergrondberekeningen uitgevoerd door de pathfinder.
  • Scenariobepaling: De Urban Energy Pathfinder voert berekeningen uit op gebouwniveau door gebruik te maken van zone.archetypes als de primaire eenheid. De pathfinder berekent de energie-, milieu- en financiële impact voor een geselecteerd pakket van maatregelen (mix van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en efficiënte technologiemaatregelen). De tool zal ongepaste maatregelen uitsluiten per zone.archetype. Bovenop deze inherente intelligentie, kan de gebruiker persoonlijke preferenties definiëren en andere gesuggereerde maatregelen uitsluiten uit de calculaties.


De resultaten worden voorgesteld per zone (wijk en gebouwmaatregelen) en zone.archetype (gebouwmaatregelen). De resultaten op gebouwniveau worden ook berekend als een aggregatie van de zoneresultaten. De resultaten worden voorgesteld in gebruiksvriendelijke tabellen en grafieken, inclusief energie-, financiële en milieu-indicatoren.

Urban Energy Pathfinder - City level

Inbegrepen energiemaatregelen (EU case study)

In Tabel 1 wordt de selectie van alle inbegrepen maatregelen in de Urban Energy Pathfinder voorgesteld. Ze omvatten energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen en efficiënte technologieën op archetype- en zoneniveau. Maatregelen worden gecombineerd in pakketten waarvoor de impact wordt berekend. Thermische netten worden gezien als maatregelen op wijkniveau en worden in de berekeningen altijd gecombineerd met compatibele energiemaatregelen op gebouwniveau.

Urban ENergy Pathfinder
Tabel 1: De energiebronnen, technologieën en energie-efficiënte maatregelen worden voorgesteld. 


Resultaten

Tabel 2 toont de verschillende indicatoren die aanwezig zijn in de tool. Deze Key Performance Indicators in de Urban Energy Pathfinder worden verdeeld in drie categorieën: energie-, financiële en milieu-indicatoren.

Urban Energy Pathfinder
Tabel 2: KPI's voor energie-, milieu- en financiële doelstellingen worden voorgesteld.

Kris Boonen

Contact

Kris Boonen

Business Developer Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO
Stijn Verbeke

Contact

Stijn Verbeke

Researcher Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO