De studie "Energy costs, taxes and the impact of government interventions on investments in the energy sector", uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, levert consistente datasets op over de opwekkings-, systeemkosten en de kosten van externe effecten in de energiesector. De studie onderzoekt 43 landen (EU-27 en non-EU-G20-landen), met gegevens tussen 2009 en 2018/2019 en omvat de belangrijkste technologieën voor energieopwekking (van fossiele brandstoffen tot hernieuwbare energie), verwarmings-, koelingstechnologieën en elektriciteits- en gastransmissie en -distributie en elektriciteits- en gasopslag en dat over de volledige waardeketen.

EnergyVille/VITO werkte mee aan WP5 'External Costs'. De volledige studie is ook terug te vinden op de website van de Europese Commissie.

Status

Afgesloten project

Voor de studie leverde EnergyVille/VITO een ​​volledige reeks uitgesplitste externe kostengegevens in de energiesector voor stroom en verwarming voor verschillende landen aan. Om de externe milieueffecten van energie te berekenen en de specifieke effecten en emissies te bepalen werd een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd. PEF-methode 2.0, EF-congruente datasets en Ecoinvent-datasets werden gebruikt voor de berekening van de milieueffecten, die verder werden gekwantificeerd en gemonetariseerd zoals weergegeven in de onderstaande figuur. Hierdoor werden de externe kosten per technologie en per landengroep verkregen.

Study on energy costs, taxes and the impact of government interventions on investments

Voor elektriciteit hebben fossiele brandstoftechnologieën voor het EU27-gemiddelde de hoogste externe kosten (€68-€177/MWh). Deze zijn nog hoger in de niet-EU-G20-landen (€81-€305/MWh), wat een zwakkere emissiereductie van fossiele energie-installaties weerspiegelt in deze laatste landen, met name China en India. Nucleaire en hernieuwbare energietechnologieën hebben externe kosten van € 3-17/MWh in de EU en G20 met wind- en waterkracht tot een niveau van minder dan €5/MWh. Huishoudelijke houtketels hebben hoge externe kosten tot 170 €/MWh. De grootste toepasbare beleidsmaatregel (internalisering van de externe kosten) is verreweg het EU-ETS (EU Emissions Trading System), dit kan worden begrepen als compensatie van 16% -19% van de totale externe kosten van de fossiele energietechnologieën in de EU27 (en het VK). De gemiddelde externe elektriciteitskosten in de EU27-landen bedragen 68 €/MWh (of 59 €/MWh nadat internalisaties zoals EU-ETS zijn meegerekend, beide met grote verschillen tussen de lidstaten) vergeleken met 178 €/MWh voor het gewogen gemiddelde van de G20. Samen met de externe kosten van warmte leidt dit in het algemeen tot externe kosten (in alle 43 landen) van bijna € 4 100 miljard per jaar (of 6,6% van het totale jaarlijkse BBP van deze 43 beschouwde landen). China (€ 1.900 miljard) en de VS (€ 600 miljard) zijn de grootste ‘vervuilers’.

Meer weten over de studie?

Mihaela Thuring

Contact

Mihaela Thuring

Project Manager bij EnergyVIlle/VITO