EnergyVille onderzoekt de economische, technologische en gedragsaspecten van het huidige en toekomstige energiesysteem en adviseert u over de veranderingen op korte en lange termijn. We monitoren de energievraag en het -aanbod, doen evaluaties en leveren advies over energie-efficiëntie,  hernieuwbare energie en flexibiliteit voor bedrijven en lokale, regionale en Europese beleidmakers.

Onze modellen voor een langetermijnoptimalisatie van het energiesysteem zijn gebaseerd op het TIMES modelleerkader. Die kunt u als beleidsmaker of onderneming gebruiken om kostenefficiënte trajecten naar een nieuw energiesysteem te berekenen, op basis van hernieuwbare energiebronnen en rekening houdend met de klimaatdoelstellingen en het energiebeleid.

Maarten Lenaerts

Contact

Maarten Lenaerts

Business Developer Energy Strategies at EnergyVille/VITO
Tatiana Pasquel Garcia

Contact

Tatiana Pasquel Garcia

Business Developer Policy Studies at EnergyVille/VITO
Thomas Polfliet

Contact

Thomas Polfliet

Business Developer Flexibility, Grid- & Market design at EnergyVille/VITO
Pieter Lodewijks

Contact

Pieter Lodewijks

Programme Manager Smart Energy & Built Environment at EnergyVille/VITO
Elektrisch & Thermisch

Energy monitoring en beleidsadvies

De ontwikkeling van een duurzaam energiebeleid voor de toekomst vereist een grondige kennis van vroegere en huidige energietrends. Dit is een van de pijlers waarop de energiemonitoringsdiensten van EnergyVille zijn gebaseerd.

De belangrijkste referentie voor energiegegevens in Vlaanderen is EnergyVille’s jaarlijkse energiebalans van het Vlaamse Gewest, inclusief een inventaris van de hernieuwbare energie en de warmtekrachtkoppeling (CHP). De energiebalans geeft een algemeen overzicht van energieverbruik en productie van fossiele brandstoffen en hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen. De balans is gebaseerd op uitstootrapporten, enquêtes bij bedrijven en overheid en algemene statistieken en modellen.

EnergyVille onderzoekt de economische, technologische en gedragsaspecten van de energierevolutie, en adviseert u daarover. Dat doen we samen met andere onderzoekers in Europese en internationale netwerken: European Topic Centre on Air and Climate Change Mitigation (ETC/ACM), search Alliance (EERA) en Energy Technology Systems Analysis Programs (ETSAP).

Lange-termijn energiesysteemplanning

Energiescenario's zijn essentieel voor het formuleren van maatregelen gericht op het realiseren van de transitie naar een meer duurzame energievoorziening. EnergyVille ontwikkelt optimalisatie- en simulatiemodellen om deze scenario's te onderbouwen door hun potentieel, kosten en milieu-impact aan te tonen. Daarnaast evalueren we de omstandigheden waaronder de voorgestelde energieoplossingen in de praktijk kunnen worden geïmplementeerd, met als uiteindelijk doel de energietransitie te vergemakkelijken en te versnellen. EnergyVille kan bijdragen aan uw strategische energieprojecten door een stabiel raamwerk te bieden dat garandeert dat uw nieuwe ontwikkelingen van hoge kwaliteit zijn en gebaseerd op een brede wetenschappelijke basis.

Interoperabiliteit en flexibele trading oplossingen

Nu het gebruik van hernieuwbare energiebronnen binnen onze netwerken toeneemt, is er een grotere vraag naar nieuwe technologieën en processen waardoor deze energiebronnen kunnen worden geïntegreerd in het bestaande model. EnergyVille onderzoekt manieren waarop het elektriciteitsnetwerk op een stabiele en kosteneffectieve manier kan worden beheerd, rekening houdend met de aanzienlijke beschikbaarheid van verschillende hernieuwbare energiebronnen en de vele actoren die op dit gebied actief zijn.

Interoperabiliteit vormt een cruciale uitdaging voor de energiemarkt van morgen. EnergyVille wil interoperabiliteitsproblemen op een holistische manier onderzoeken, waarbij de nadruk ligt op de technologische aspecten, evenals op de economische en sociale aspecten. Om een ​​energiemarkt klaar te maken om de toekomst aan te pakken, is er behoefte aan intelligente controlemechanismen, ondersteund door robuuste ICT-systemen, gekoppeld aan een reeks overeenkomsten tussen de verschillende stakeholders, zoals energiebedrijven, netwerkbeheerders en eindgebruikers.

Ontwerpen van energiemarkten

Het groeiend aandeel van gedecentraliseerde en hernieuwbare energiebronnen bieden zowel uitdagingen als opportuniteiten voor systeembeheerders (TSO’s en DSO’s), marktpartijen en eindconsumenten. Enerzijds is er in toenemende mate nood aan frequentiecontrole, congestie- en spanningsbeheer maar anderzijds liggen er opportuniteiten voor marktspelers om flexibiliteit aan te bieden en zodoende de energiekost van hun activiteit de optimaliseren. De opkomst van flexibiliteitsmarkten, ontwikkelingen in big data en machine learning en de uitrol van digitale meters zijn belangrijke facilitatoren, die het voor systeembeheerders, prosumenten en handelaars mogelijk maken om op nieuwe, innovatieve manieren flexibiliteit te verhandelen.

Een slim ontwerp van markten en producten is evenwel essentieel om ongewenste effecten van gaming of irrationeel prosumentengedrag te beheren en marktinterventies in functie van technologieneutraliteit of benodigde marktliquiditeit mogelijk te maken. EnergyVille heeft geavanceerde marktontwerp- en simulatiemogelijkheden om in functie van het doel de juiste marktvorm, flexibilitietsdienst of -product te bepalen en is in staat om het interactieve gedrag van verschillende marktpartijen op een gegeven markt te modeleren. Het helpt daarbij overheden en systeembeheerders om de energietransitie vorm te geven in Vlaanderen en Europa.