SmartNet

Het SmartNet project zal verschillende interactieschema’s tussen TSO’s en DSO’s met betrekking tot ondersteunende diensten rond het distributienet voorstellen en analyseren. Dit is inclusief testen in laboratoria en veldtesten in Italië, Denemarken en Spanje. Een dergelijke coördinatie en informatie-uitwisseling tussen transmissie- en distributiesysteemoperatoren wat betreft intermitterende hernieuwbare energiebronnen, flexibele belasting en lokale netstatus wordt steeds belangrijker om een efficiënt, effectief en veilig energiesysteem te garanderen.

 

Status

Afgesloten project

Periode

-

Dit project heeft steun ontvangen van het Horizon 2020 programma rond onderzoek en innovatie onder subsidieovereenkomst No 691405.

Steeds meer intermitterende hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie en PV zijn verbonden op alle voltageniveaus, wat uitdagingen biedt aan TSO’s om de balans te bewaren tussen productie en consumptie. Bovendien moeten zowel TSO’s als DSO’s omgaan met piekinjecties, omgekeerde energiestromen en congestie. Naast de inperking van hernieuwbare energie, wat om voor de hand liggende redenen geen goede optie is, kunnen ook flexibele belastingen gebruikt worden (bijvoorbeeld het balanceren van belasting na productie). Tegelijk kan de activatie van flexibele belasting nieuwe, lokale problemen met zich meebrengen, zoals congestie zelf.

De toename van het aantal RES en de flexibele middelen die geconnecteerd zijn met het distributienet kunnen een waardevolle aanwinst zijn voor bijkomende diensten voor de TSO, maar dit vereist nauwkeurige coördinatie tussen de TSO en de DSO om zeker te zijn dat reserve-activaties voor of door de TSO geen problemen veroorzaken aan het distributienet. Bovendien moeten de capaciteit en limieten van het net op alle voltageniveaus in het oog gehouden worden. Daarom onderzoekt dit project de volgende zaken:

  • welke bijkomende diensten geleverd kunnen worden door bronnen geconnecteerd met het distributienet
  • de voor- en nadelen van verschillende ondersteunende marktarchitecturen (lokaal, globaal,…) en de geassocieerde balancerende producten
  • het modelleren van flexibele bronnen in relatie tot marktarchitecturen en producten
  • computergestuurde netmodellen en marktalgoritmen
  • welke monitoring- en controlesignalen uitgewisseld moeten worden voor een gecoördineerde actie tussen TSO’s en DSO’s, en hoe dit in kaart gebracht kan worden op een ICT raamwerk
  • beleidsmatige belemmeringen, marktinefficiënties, incentive schema’s voor DSO’s, implicatie voor marktkoppeling,…

Een aantal opties zal worden vergeleken op basis van nationale cases (Italië, Spanje, Denemarken) en de resultaten zullen gevalideerd worden door fysieke pilootstudies in dezelfde landen.

VITO leidt de WP1 “TSO-DSO coordination for accomodating ancillary services from distribution networks” dat de TSO-DSO coördinatieschema’s voor ondersteunende diensten door middel van RES en DSM bronnen definieert en uitbreidt, wat het fundament is van het project.

Bovendien is VITO samen met KU Leuven verantwoordelijk voor het definiëren van de computergestuurde distributienetmodellen die nauwkeurig genoeg zijn om goede inschattingen te maken van netwerkvariabelen (energiestromen, verliezen, voltages enzovoort). Ze zijn verder ook verantwoordelijk voor de belangrijkste beperkingen wat betreft de ondersteunende diensten, beperkingen opgelegd door het distributienet en zijn fysieke limieten (energiecapaciteit, voltagelimieten, verliezen,…).

Andere belangrijke bijdrages zijn gerelateerd aan flexibele modellering en aggregatie/desaggregatie, inclusief het in kaart brengen van een standaard-gebaseerd ICT raamwerk en marktalgoritmen.

Wie SmartNet wil helpen bij hun onderzoek kan naar hun consultations webpagina gaan en de vragen invullen.

Daan Six

Contact

Daan Six

Programme Manager Energy Technology at EnergyVille/VITO