s3c logo

Geen slim net zonder een slimme eindgebruiker! Het Europese S3C-project wil beter begrijpen hoe eindgebruikers (gezinnen en kmo's) in projecten voor slimme netten kunnen worden opgenomen en hoe dat kan bijdragen tot “slimme” nieuwe gedragingen.

 

 

Status

Afgesloten project

Periode

-

Slimme netten zullen in toekomstige energiesystemen essentieel zijn om de energie-efficiëntie drastisch te verbeteren en zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen in het net in te schakelen. Op die manier kunnen ze bijdragen tot het matigen van de klimaatverandering en tot milieuduurzaamheid in het algemeen. De eindgebruikers zullen een essentiële rol spelen in die slimme netten die henzelf en energieleveranciers samenbrengen in een evenwichtiger en efficiënter elektriciteitssysteem. Het succes van slimme netten is afhankelijk van een doeltreffend actief belastings- en vraagbeheer dat bevorderd wordt door geschikte technologieën en financiële stimulansen. Aanvaarding door eindgebruiker en markt en een politiek draagvlak zijn in dat verband onontbeerlijk. De huidige proefprojecten rond slimme netten focussen echter doorgaans op technologische innovaties en niet zozeer op het begrijpen van de behoeften en het gedrag van de klanten in een verbonden leefomgeving. De hamvraag blijft: hoe kunnen we eindgebruikers in projecten rond slimme netten opnemen om in hun behoeften te voorzien en tegelijk het maximum halen uit het potentieel voor een verlaging van de vraag naar energie, een flexibele vraag en lokale energieopwekking?

Het Europese S3C-project wil beter begrijpen hoe eindgebruikers (gezinnen en kmo's) in projecten voor slimme netten kunnen worden opgenomen en hoe dat kan bijdragen tot “slimme” nieuwe gedragingen. Dit onderzoek is gebaseerd op drie pijlers: 1) analyse van een reeks (recent afgeronde of vergevorderde) Europese projecten rond slimme netten om succesfactoren en struikelblokken te bepalen; 2) vertaling van ervaringslessen in de ontwikkeling van concrete wervingsrichtlijnen en -instrumenten en 3) verder testen van de richtlijnen en instrumenten in een reeks lopende smart grid-projecten om te komen tot een afgewerkte “toolbox” voor het werven van eindgebruikers. Zeer belangrijk is dat er afzonderlijke resultaten beschikbaar zijn voor drie rollen bij de eindgebruiker: “consument” (een eerder passieve rol waarbij energiebesparing centraal staat), “klant” (een actievere rol die uitzicht geeft op flexibiliteit van de vraag en zeer kleinschalige energieproductie) en “burger” (de meest proactieve rol met gemeenschapsgerichte smart grid-initiatieven).

De bijdrage van EnergyVille

EnergyVille is algemeen projectcoördinator en leidde de ontwikkeling van het theoretische onderzoekerskader. Bovendien nam EnergyVille deel aan diverse andere projectactiviteiten, zoals de analyse van lopende smart grid-projecten, het in kaart brengen van transversale succesfactoren, de ontwikkeling en het testen van richtlijnen en van een toolkit voor de mensen die het allemaal in de praktijk moeten brengen. EnergyVille speelde ook een actieve rol in de evaluatie van de ervaringen bij de eindgebruikers in het kader van het Vlaamse smart grid-project Linear.

Erik Laes

Contact

Erik Laes

Researcher Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO