Om het renovatietempo verder op te drijven, besliste de Vlaamse regering op 16 december 2022 om in te zetten op een digitale wijkrenovatietool, die ervoor zal zorgen dat de renovatienoden van hele wijken in een keer digitaal in kaart kunnen worden gebracht. Daarna kan dan per woning een specifiek advies gegeven worden dat gekoppeld is aan gewaarborgde opvolging. De wijkrenovatietool zal draaien op een nieuw digitaal platform dat zal worden ontwikkeld door EnergyVille / VITO in opdracht van de Vlaamse Regering.

Periode

-

De opwarming van het klimaat enerzijds, en de energiecrisis anderzijds, creëren de noodzaak om ons verouderde woningpatrimonium versneld te renoveren. Om deze versnelling te kunnen realiseren, moeten de barrières tussen de verschillende stakeholders – burgers, de renovatiesector en overheden – maximaal weggewerkt worden.

In het Digital Twin for Upscaled Retrofit (DITUR) project bouwde Energyville / VITO samen met private en publieke partners reeds kennis op om dit ecosysteem rond de renovatieuitdaging te faciliteren. De wijkrenovatietool, draaiende op een nieuw digitaal dataplatform, wil in dit project nu een gelijk speelveld creëren en kansen in kaart brengen voor overheden, burgers en de brede bouwwereld om de renovatieuitdaging aan te pakken.

Stadsbeeld

Drie eindpunten

In dit project worden op de Digital Twin-omgeving 3 eindpunten gegenereerd:

  • Eindpunt 1: Wijkrenovatietool

Deze wijkrenovatietool zal lokale bestuurders en hun partners ondersteunen zoals beschreven in het document ‘Lokaal energie – en klimaatpact 2.0’. 

Deze tool zal de meest accurate en betrouwbare databronnen combineren met de best beschikbare instrumenten en analyses om collectieve renovatietrajectendata gestuurd te concretiseren en op te volgen t.e.m. uitvoering.

  • Eindpunt 2: Data in de Digital Twin ter beschikking stellen aan het renovatie ecosysteem via een bidirectionele API

De data binnen de Digital Twin moeten beschikbaar worden gesteld aan alle betrokken partijen binnen het ecosysteem. Meer nog, om de Digital Twin ter ondersteuning van klimaatbeleidsplannen en renovatie actueel te houden, moet het mogelijk zijn om specifieke, gevalideerde informatie toe te voegen of te laten terugvloeien naar de Digital Twin. Mogelijke voorbeelden zijn databronnen beschikbaar bij de overheid, meer gedetailleerde ruimtelijke modellen, eerdere data gecapteerd door ‘lokale energiehuizen’ aangaande renovatiewerken die al zijn uitgevoerd, (ver)bouwvergunningen, energieaudits (gevalideerd of uitgevoerd door gecertificeerde auditors zoals BENOvatiecoaches) en data uit renovatie adviestools.

  • Eindpunt 3: Portfolioplanner voor energiehuizen en sociale huisvestingsmaatschappijen

Energiehuizen kunnen optioneel gebruik maken van de portfolioplanner als een alternatief CRM systeem en eindpunt van de Digital Twin. De portfolioplanner maakt het voor Energiehuizen ook mogelijk om op een snelle manier een overzicht te krijgen van (de energetische details van) hun portfolio, alsook van het renovatiepotentieel van hun gebouwenportfolio. Daarnaast kunnen ze op deze manier ook gestructureerd data delen met de digital twin. Indien interesse kunnen ook sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) inkoppelen met hun woningkenmerken op de Digital Twin en door middel van de portfolioplanner zicht krijgen op het stappenplan richting CO2 neutraliteit op gebouw- en portfolioniveau.

We streven naar een langetermijn inbedding van de Digital Twin voor renovatie in het applicatielandschap ter ondersteuning van de renovatiegolf in Vlaanderen. Uitbreidingen van de initiële Digital Twin met nieuwe datasets of analyses voor andere typologieën van gebouwen of toepassingen rond bijvoorbeeld energiegemeenschappen zijn eveneens mogelijk. Hiervoor zal een roadmap opgesteld worden met de stuurgroep opgebouwd uit vertegenwoordigers van de relevante departementen van de Vlaamse overheid.

Rol van EnergyVille / VITO

De Vlaamse regering gaf EnergyVille / VITO de opdracht om deze bijkomende ambitieuze opdracht - Wijkrenovatietool Digital Twin’ - uit te voeren en te coördineren in samenspraak met de betrokken publieke en private stakeholders. Dit project kadert in de concretisering van het Vlaamse engagement binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) om de renovatiegolf met een innovatieve, praktijkgerichte en collectieve aanpak een boost te geven.

Foto Pieter Van den Steen

Contact

Pieter Van Den Steen

Senior Project & Product Business Manager Smart Cities/Sustainable Built Environment Unit Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO