logo forest paths

ForestPaths heeft als doel om gezamenlijk holistische beleidstrajecten te ontwerpen, te kwantificeren en te evalueren die gebaseerd zijn op bossen. Deze trajecten zijn gericht op het maximaliseren van de impact van bossen en de op bossen gebaseerde sector bij het beperken van klimaatverandering. Daarnaast houden ze rekening met de noodzaak om bossen aan te passen aan klimaatverandering, de biodiversiteit te behouden en de continue levering van diensten door bosecosystemen te waarborgen.

Website

Status

Lopend project

Periode

-

De EU heeft als doel om haar uitstoot tegen 2030 aanzienlijk te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te worden, wat nieuwe maatregelen voor emissiereductie in alle sectoren vereist. Duidelijke beleidstrajecten zijn nodig om alternatieve koersen uit te stippelen voor Europese bossen en de op bossen gebaseerde sector, met het oog op een klimaatneutrale en veerkrachtige samenleving en economie. ForestPaths zal holistische, op bossen gebaseerde beleidstrajecten gezamenlijk ontwerpen, kwantificeren en evalueren om de bijdrage van bossen en de op bossen gebaseerde sector aan klimaatverandering te optimaliseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de noodzaak om bossen aan te passen aan klimaatverandering, biodiversiteit te behouden en de voorziening van diensten door bosecosystemen in stand te houden.

ForestPaths gaat verder dan de huidige stand van zaken door haalbare Klimaat & Biodiversiteit-Slimme (CBS) opties in heel Europa te identificeren. Het project stelt effectieve mitigatieacties voor en analyseert hun co-voordelen en trade-offs met biodiversiteit en ecosysteemdiensten. ForestPaths betrekt beleidsmakers, bosbeheerders, regionale en nationale autoriteiten, de op bossen gebaseerde sector, certificeringsorganen, onderzoekers en de samenleving bij het gezamenlijk ontwerpen van beleidstrajecten en CBS-opties, met als doel hun praktische bruikbaarheid, transparantie en betrouwbaarheid te maximaliseren.

De trajecten zullen toegankelijk zijn via een online beleidsondersteunend platform en worden gekwantificeerd op basis van een beoordelingskader van modellen, tools en gegevens van de volgende generatie. Dit kader houdt rekening met de groei van bossen, risico's van klimaatverandering en interacties tussen bossen, de op bossen gebaseerde sector en het economische systeem. Dit wordt ondersteund door geavanceerde monitoring van bosverstoringen, samenstelling en structuur. Het multidisciplinaire consortium omvat onderzoeksinstituten, universiteiten en kleine en middelgrote ondernemingen uit heel Europa, met toonaangevende expertise op het gebied van klimaat-, energie- en biodiversiteitsbeleid, complexe systeemmodellering, levenscyclusanalyse, remote sensing, verstoringsecologie, bos- en broeikasgasinventarissen, sociale wetenschappen, belanghebbendenprocessen en communicatie.

EnergyVille zal verbeterde tools, databases en methoden ontwikkelen om de potentiële impact van de Europese op bossen gebaseerde bio-economie op emissiereductie beter te schatten, inclusief het effect van substitutie en koolstofopslag van op bossen gebaseerde materialen en energieproducten, rekening houdend met de effecten van decarboniseringsbeleid.

profielfoto giuseppe cardellini

Contact

Giuseppe Cardellini

Senior researcher, Unit Smart Energy and Building