Het ondersteunen van de evaluatie van de tweejaarlijkse voortgangsverslagen van de lidstaten over energie en klimaat (NECPR's), de opstelling van het voortgangsbeoordelingsverslag van de Commissie in het kader van de Governance Regulation en de klimaatwet, en de beoordeling door de Commissie van het ontwerp en de definitieve bijgewerkte nationale energie- en klimaatplannen (NECP's).

Status

Lopend project

Periode

-

De richtlijn over de governance van de energie-unie en van de klimaatactie voorziet in een geïntegreerde aanpak van governance en monitoring van energie- en klimaatgerelateerde acties op Europees, regionaal, nationaal en lokaal niveau. Zij vereist dat de lidstaten hun geïntegreerde NECP's bijwerken en verslag uitbrengen over de vooruitgang bij het uitvoeren van hun NECP's. Om de doelstellingen en streefcijfers van de energie-unie met succes te verwezenlijken, is het van vitaal belang dat de plannen van de lidstaten consequent en van hoge kwaliteit worden ontwikkeld en bijgewerkt, en dat in de NECPR's de vooruitgang van de uitvoering in kaart wordt gebracht. Bovendien moeten de lidstaten, op grond van de klimaatwet, aantonen dat zij voortdurend vooruitgang boeken met de adaptatie aan de klimaatverandering. Enerzijds door nationale adaptatiestrategieën en -plannen aan te nemen en uit te voeren, en anderzijds door verslag uit te brengen over de huidige stand van de adaptatie. De Commissie moet de NECP's, NECPR's en adaptatierapporten evalueren en kan aanbevelingen doen. Het doel van dit contract is de Commissie te ondersteunen bij het vervullen van deze verantwoordelijkheid.

Bijdrage van EnergyVille

EnergyVille draagt bij aan het ontwerp van de methodologie voor de beoordeling van het beleid en de maatregelen in vergelijking met de doelstellingen, en voor de verdere beoordelingen in het kader van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. EnergyVille evalueert ook de NECPR's en het ontwerp, en de definitieve bijgewerkte NECP's van 4 lidstaten.

Ils Moorkens

Contact

Ils Moorkens

Researcher: Expert energy and climate policy

Partners

Partners NECP