EUSysflexEU-SysFlex staat voor een “Pan-Europees systeem met een efficiënt gecoördineerd gebruik van flexibiliteit voor de massale integratie van hernieuwbare energiebronnen". EU-SysFlex zal nieuwe diensten aanbieden die zullen beantwoorden aan de vereisten van een systeem met meer dan 50% hernieuwbare energiebronnen. Het wil daarmee de juiste mix vinden van flexibiliteit en systeemdiensten om een veilig en flexibel transmissiesysteembeheer te ondersteunen.

Status

Afgesloten project

Periode

-

EU-Sysflex zal een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Europese Unie wat betreft hernieuwbare energiebronnen. De resultaten en latere impact van het project zullen beslissend zijn voor de kost-efficiënte transitie van het elektriciteitssysteem. Dit door de beschikbare flexibiliteit te verhogen om het gewenste niveau van hernieuwbare energiebronnen te bereiken en tegelijkertijd de betrouwbaarheid te behouden dat consumenten, en bij uitbreiding de hele maatschappij, verwachten van een Europees elektriciteitssysteem.

Een van de voornaamste karakteristieken van de transformatie van het elektriciteitssysteem naar een hoger aandeel hernieuwbare energie is dat bestaande conventionele productie-eenheden en de diensten die zij aanleveren steeds meer vervangen zullen worden door nieuwe hernieuwbare energiebronnen en technologieën zoals wind, zonne-energie en batterij-opslag. Dit brengt twee uitdagingen met zich mee. Allereerst is de energiebevoorrading vandaag vooral afhankelijk van de conventionele productie-eenheden. Deze vervangen leidt tot een terugval in flexibiliteit en diensten. Ten tweede moet bij de aanpassing van het energiesysteem ook een reeks nieuwe of andere technische belemmeringen overwonnen worden. Indien de verwachte langetermijn flexibiliteit of diensten niet beschikbaar zijn, zal Europa's vermogen om een kostefficiënte transformatie van het elektriciteitssysteem te realiseren, ondermijnd worden. De bijkomende kosten zullen gedragen worden door de eindconsument. Geen van beide is ideaal.

EU-SysFlex stelt een innovatieve aanpak voor om deze transformatie te ondersteunen. Het zal voornamelijk de uitdaging aangaan om, vanuit een technisch perspectief, de flexibiliteit en systeemdiensten in kaart te brengen en te ontwikkelen die nodig zijn om de transformatie naar een Europees energiesysteem te verwezenlijken. Deze strategie zal ingebed worden in een marktontwerp voor flexibiliteit zodat een gepaste balans van flexibiliteit en een voorziening van systeemdiensten kan bereikt worden. Deze transformatie bereiken vraagt vooruitgang op drie assen: de identificatie van technische belemmeringen die innovatieve oplossingen vragen; de ontwikkeling van een marktontwerp en regelgeving om incentives aan te bieden die de groei van innovatieve oplossingen zullen ondersteunen; en de ontwikkeling en uitwerking van een reeks innovatieve oplossingen om deze belemmeringen te overwinnen. Enkel door deze dries assen uit te werken in een geïntegreerd framework zullen we de belemmeringen om de Europese objectieven te halen, kunnen overbruggen. 

Vandaag zijn al een deel van de oplossingen beschikbaar om de nodige flexibiliteit en dienstverlening te leveren. Opslag (grootschalig en gedecentraliseerd), hernieuwbare energiebronnen en een flexibele vraag kunnen een belangrijke rol spelen in de energietransitie. De ontwikkeling van nieuwe invalshoeken en technische oplossingen om deze flexibiliteit te faciliteren is contingent voor een marktontwerp en regelgevend kader dat een omgeving schept om de investeringen die nodig zijn in een Europese context te stimuleren.

EnergyVille/KU Leuven zal de ontwikkeling van nieuwe dispatch- en planningstools voor de controlecentra van TSOs en DSOs leiden. Deze tools zullen gebruikt worden door de Poolse transmissienetbeheerder PSE en ondersteunen zo de ontwikkeling van een Dispatch Training Simulator voor een semi-realistisch EU-netwerk met een hoge penetratie van hernieuwbare energiebronnen. Deze simulator is essentieel om de schaalbaarheid en reproduceerbaarheid aan te tonen van de kleinschalige demonstratorresultaten op een grootschalig pan-Europees energiesysteem. De simulator zal gebruikt worden voor de training van de systeemoperatoren van het toekomstig energiesysteem met een hoge penetratie aan hernieuwbare energiebronnen.

Daarnaast neemt EnergyVille ook de lead in de analyse van nieuwe marktontwerpen en regelgevende kaders voor innovatieve systeemdiensten. Voorbeelden van deze nieuwe marktontwerpen en regelgevende kaders zijn onder andere dynamische en grensoverschrijdende reserves of verbeterde TSO- en DSO-coördinatie. Deze zullen kwalitatief besproken en bestudeerd worden door middel van gedetailleerde elektriciteitsmarktmodellen.

Project Sysflex
profielfoto dirk van hertem

Contact

Dirk van Hertem

Professor Electrical Engineering at EnergyVille/KU Leuven, Research line coordinator electrical networks

Partners

Sysflex partners