Dit project wil een energiemodellen-toolbox ontwikkelen om het energiebeleid mee te ondersteunen. De toolbox zal bestaande optimaliseringsmodellen om koolstofarme energiescenario's te berekenen samenbrengen met nieuwe equilibrium en agent-gebaseerde modellen afgestemd op de huidige besluitvoering en specifieke marktdesigns. Verder worden ook verbeterde manieren om om te gaan met onzekerheid ontwikkeld. Stakeholders uit het energiebeleid worden bovendien actief betrokken in het project om de beleidsrelevantie, transparantie en gebruiksvriendelijkheid van het modelleerplatform te garanderen.

Status

Afgesloten project

Periode

-

Wat is precies het probleem? 

Om energiebeleidsvoering te ondersteunen worden mathematische modellen ontwikkeld en geïmplementeerd. Tot nu, werden voornamelijk optimaliseringsmodellen toegepast om kostenefficiënte koolstofarme scenario's voor het energiesysteem te berekenen. Deze modellen richten zich op normatieve kwesties (vb. in welke mate zouden verschillende energiesectoren moeten decarboniseren om op een kostenefficiënte manier bepaalde emissiedoelstellingen te halen?) met als doel een een visie op lange termijn (waar willen we heen?) te bepalen. Veel van de huidige beleidskwesties richten zich echter op het vertalen van deze visie in een specifiek beleids- en marktontwerp (hoe willen we daar geraken?). Om dit doel te bereiken zijn andere modellen, zoals equilibrium en agent-gebaseerde modellen nodig.

Energiemodellen-toolbox  

Dit project wil daarom een energiemodellen-toolbox ontwikkelen die ook aanvullende modeltypes omvat. Nieuwe equilibrium en agent-gebaseerde modellen zullen ontwikkeld worden om beleidsvoering voor actoren binnen het energiesysteem, zoals producenten, netbeheerders en consumenten, beter te simuleren. Hierdoor kunnen we risicomijdend gedrag en intelligentie van agenten beter representeren. Bestaande optimaliseringsmodellen worden hieraan toegevoegd om deze inzichten beter te linken aan de werking van de optimalisatiemodellen. De optimalisatieresultaten, equilibrium en agent-gebaseerde modellen worden vergeleken in verschillende cases. Ook worden methodologieën om verschillende modeltypes te combineren ontwikkeld. Bijkomend worden verbeterde manieren om onzekerheid op langere termijn te beantwoorden en hieruit beleidsaanbevelingen te ontleden opgezet. Tot slot, worden de verschillende modellen geïntegreerd in een openbaar, transparant en gebruiksvriendelijk modelleerplatform. 

Stakeholder involvement 

Dit project richt zich op alle stakeholder die betrokken zijn in het energiedebat. Dit omvat onder andere overheidsinstanties, energiebedrijven, consumenten en maatschappelijke organisaties. Stakeholders worden betrokken in verschillende fasen van het project. In de initiële fase van het project, draait het voornamelijk rond het in kaart brengen van wat zij zien als de voornaamste kwesties uit het energiebeleid die beantwoord moeten worden door de toolbox. Hiermee wordt vooral de beleidsrelevantie aangehaald. In latere fasen, worden ze betrokken in het opzetten van scenario-analyses, helpen ze de juiste scenario-assumpties vaststellen en bepalen ze mee hoe de data gevisualiseerd kan worden op de meest toegankelijke, begrijpbare en gebruiksvriendelijke manier. 

Energy Modeling Toolbox for Policy Decision Support
Erik Delarue

Contact

Erik Delarue

Project Leader Applied Mechanics and Energy Conversion at EnergyVille/KU Leuven
Hanspeter Höschle

Contact

Hanspeter Höschle

Researcher Energy Technology at EnergyVille/VITO
Kris Poncelet

Contact

Kris Poncelet

Researcher Applied Mechanics and Energy Conversion at EnergyVille/KU Leuven

Partners