De vormgeving en implementatie van de richtlijn energie-efficiëntie (Energy Efficiency Directive: EED) en de bijbehorende regelgeving is van cruciaal belang om de energie- en klimaatdoelstellingen van de Europese Unie te halen en Europa sneller op weg te helpen naar energieonafhankelijkheid. Deze opdracht biedt de Commissie praktische ondersteuning bij het onderhandelingsproces van de trilogieën. Daarnaast zal zij ook een cruciale rol spelen bij de daadwerkelijke implementatie van de EED door het opstellen van richtlijnen ter ondersteuning van de lidstaten.

Status

Afgesloten project

Periode

-

Energie-efficiëntie is een van de belangrijkste pijlers voor de EU om haar energie- en klimaatdoelstellingen in de komende jaren te realiseren. Tijdens de huidige crisis, die is ontstaan door de Russische inval in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende urgentie om de afhankelijkheid van de EU van Russische fossiele brandstoffen te verminderen, komt het belang van sterke energie-efficiëntiedoelstellingen nog sterker naar voren. In deze context worden de onderhandelingen over het Commissievoorstel voor de herschikking van de EED nog belangrijker. Het oorspronkelijke voorstel (als onderdeel van het "Fit for 55"-pakket in 2021) voorzag in de behoefte aan een verhoogde en bindende EU-energie-efficiëntiedoelstelling van ten minste 9% in 2030, in vergelijking met de prognoses van het referentiescenario voor 2020 (787 Mtoe en 1023 Mtoe in termen van finale en primaire energie). In het REPowerEU-plan, dat de Commissie in mei 2022 heeft voorgesteld in het kader van het "Fit for 55"-pakket van de Europese Green Deal-wetgeving, is de ambitie van de voorgestelde doelstelling verder verhoogd tot 13%, als reactie op de invasie en met nadruk op de cruciale rol die ambitieuze energie-efficiëntiedoelstellingen zullen moeten spelen op weg naar onafhankelijkheid en klimaatneutraliteit.

De vormgeving en implementatie van de richtlijn energie-efficiëntie (Energy Efficiency Directive: EED) en de bijbehorende regelgeving is van cruciaal belang om de energie- en klimaatdoelstellingen van de Europese Unie te halen en Europa sneller op weg te helpen naar energieonafhankelijkheid. De technische ondersteuning bij deze opdracht zal de Commissie praktische bijstand bieden tijdens het onderhandelingsproces over de trilogieën, om een richtlijn op te stellen die de gewenste effecten kan realiseren en de belangrijkste uitdagingen kan aanpakken. Daarnaast zal deze opdracht ook een cruciale rol spelen bij de daadwerkelijke implementatie van de artikelen, die binnen het toepassingsgebied van dit project vallen, door het opstellen van richtlijnen. Deze richtlijnen zullen de lidstaten en andere relevante actoren helpen om de wettelijke verplichtingen te begrijpen en hen voorbeelden van best practices voor de doeltreffende en correcte implementatie van deze artikelen te bezorgen.

Bijdrage EnergyVille / VITO

EnergyVille / VITO heeft de leiding inzake artikel 4 over het opstellen van doelstellingen door de lidstaten en artikel 22 over het aanpakken van energiearmoede.

Partners

Partners EED
foto nele renders

Contact

Nele Renders

Senior Expert & Project Manager Energy and Climate Policy at EnergyVille/VITO