E-HUB EnergyVille

“Energy-Hub for residential and commercial districts and transport” is een gemeenschappelijk Europees onderzoeksproject. Het beoogt de ontwikkeling van een concept dat het maximum uit hernieuwbare energie haalt en tot 100 % van de energievraag op wijkniveau dekt. E-Hub ontwikkelt technologieën om een slim energiebeheersysteem te creëren voor de opvang, de omzetting, de opslag, de distributie en de sturing van energie. Een maximaal gebruik van hernieuwbare energiebronnen is daarbij de basis. Warmteopslag en slimme sturing zijn essentiële elementen van het E-Hub-project. Belangrijk is dat de gebruikers een dergelijk geavanceerd energiebeheersysteem aanvaarden. Daarom besteedt E-Hub veel aandacht aan de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen en serviceconcepten die aantrekkelijk zijn voor zowel de energieleveranciers als de eindgebruikers.

 

Status

Afgesloten project

Periode

-

De energiehub is een mechanisme om via de netten energie uit te wisselen tussen zijn leden (gezinnen, installaties voor de opwekking van hernieuwbare energie, kantoren, bedrijven). Dat kunnen zowel verbruikers als leveranciers zijn. De leden wisselen met de energiehub informatie uit over hun energieproductie en energiebehoeften. De Hub verdeelt de beschikbare energie dan zo efficiënt mogelijk. Hernieuwbare energie kan worden opgewekt door individuele leden (bv. met thermische of fotovoltaïsche zonnepanelen op woningen) of met centrale middelen (geothermische energie of een grote warmtekrachtkoppelingcentrale) in de wijk die gevoed worden met zonne-energie, biobrandstof of waterstof. Op die manier kan de E-Hub het aanbod van en de vraag naar elektriciteit en warmte in evenwicht houden op wijkniveau.

De ontwikkelde simulatieomgeving dient om het slimme energiebeheersysteem en het concept van de E-Hub virtueel te demonstreren in verschillende types van wijken. De geselecteerde modelwijken zijn Tweewaters in Leuven (BE), Houthavens in Amsterdam (NL), Weingarten in Freiburg (DE), Bergamo (IT) en Dalian (CH). Met het simulatieplatform willen we een bedrijfsstrategie uitstippelen om een E-Hubsysteem in gebruik te nemen in die wijken. Deze business-/servicemodellen gebruiken een sturingsstrategie die erop gericht is de belangen van een bepaalde stakeholder zo goed mogelijk te behartigen. Het kan gaan om de eindgebruiker die een lage energiefactuur verwacht, een DNB (distributienetbeheerder) die pieken of onevenwicht op het net afgevlakt wil zien of een onderneming die een vermindering van de CO2-uitstoot belangrijk vindt. In het kader van het project werden tot nu toe vijftien businessconcepten uitgewerkt voor verschillende stakeholders zoals energieleveranciers, evenwichtsverantwoordelijken, transmissienetbeheerders en energieproducten. Er zijn ook al businessmodellen voor nieuwe opdrachten.

Het project wordt gecoördineerd door de Nederlandse onderzoeksinstelling TNO. 

Johan Desmedt

Contact

Johan Desmedt

Project Manager Energy Technology at EnergyVille/VITO