COORDINET

Het CoordiNet-project toont hoe DSO's en TSO's op een gecoördineerde manier kunnen handelen en dezelfde pool van middelen kunnen gebruiken om zo op de meest betrouwbare en efficiënte manier netdiensten aan te bieden. Dit wordt getest door grootschalige projecten met "TSO-DSO-Consumenten", in samenwerking met verschillende marktpartijen (en eindgebruikers).

Periode

-

Het project

Het doel van CoordiNet is het opzetten van verschillende samenwerkingsverbanden tussen transmissiesysteembeheerders (TSO's), distributiesysteembeheerders (DSO's) en consumenten om een slim, veilig en veerkrachtiger energiesysteem mogelijk te maken. De nadruk zal specifiek liggen op de analyse het definiëren van flexibiliteit in het net op elk spanningsniveau, variërend van het TSO- en DSO-domein tot consumentenparticipatie.

CoordiNet wil aantonen hoe DSO's en TSO's - door op gecoördineerde wijze te handelen - gunstige samenwerkingsvoorwaarden kunnen bieden aan alle actoren en tegelijkertijd de belemmeringen wegnemen voor klanten en kleine marktspelers die zijn aangesloten op distributienetwerken. CoordiNet zal ook nieuwe mechanismen ontwikkelen, die geschikter zijn voor real-time operaties, en zo vereisten definiëren voor de ontwikkeling van standaard Europese platforms. Deze vereisten moeten ook buiten het kader van dit project benut kunnen worden. De resultaten zullen helpen schaalbare tools en methodologieën te ontwikkelen voor netbeheerders en derde partijen voor het veilig verbinden, beheren en coördineren van flexibiliteitsaanbieders.

Door op EU-niveau een reeks gestandaardiseerde producten voor netdiensten op te zetten, zal CoordiNet mechanismen definiëren en specifiëren voor de levering van de benodigde netdiensten op distributie- en transmissieniveau. Deze omvatten (indien van toepassing) het reserverings-, activerings- en afwikkelingsproces. De voorgestelde coördinatiemechanismen zullen worden getest bij drie grootschalige demonstratieprojecten op 10 verschillende locaties in Spanje, Zweden en Griekenland. Ze passen verschillende coördinatieschema's toe en testen de volledige reeks aan producten voor netwerkdiensten die binnen het project zijn gedefinieerd. De lessen die uit deze grote demonstratieprojecten zijn getrokken, zullen worden gebruikt om de structuur van een gezamenlijk pan-Europees coördinatieplatform te ontwerpen.

Coordinet Platform

De rol van EnergyVille/VITO

Aangezien het E-market-team van EnergyVille / VITO een sterke expertise heeft in het analyseren van de toekomstige rollen van DSO's en gerelateerde TSO-DSO-coördinatieschema's, zal EnergyVille / VITO bijdragen aan werkpakket 1 "Referentiescenario's en regelgevings- / marktkader" dat gericht is op het selecteren van de meest waardevolle coördinatieschema's die op de demosites getest moeten worden. Bijkomend zal EnergyVille/VITO ook WP6 "Marktontwerp en marktplatform: lessen geleerd uit demonstraties en aanbevelingen aan belanghebbenden" leiden, waarin de resultaten van de demonstratiecampagnes geevalueerd zullen worden en aanbevelingen geformuleerd zullen worden voor een aangepast marktontwerp (inclusief gestandaardiseerde producten voor netwerkdiensten) op EU-niveau en het nodige beleid om dit te ondersteunen. Bovendien zal EnergyVille / VITO haar competenties op het gebied van ontwerp en modellering en aggregatie van de energiemarkt in WP2 benutten door bij te dragen aan de specificatie voor respectievelijk de marktarchitectuur, exploitatie- en clearingalgoritmen en de aggregatiesystemen en biedmechanismen.

 

EU Grant

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 824414.

Kris Kessels

Contact

Kris Kessels

Researcher Energy Markets at EnergyVille/VITO

COORDINET
Wil u graag meer weten over dit project?
Neem dan zeker een kijkje op de projectwebsite.