Om de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU te halen, moesten de EU-landen geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen (NECP's) opstellen voor de periode 2021-2030. de broeikasgasemissiereducties die nodig zijn om hun verplichtingen in het kader van de Overeenkomst van Parijs en de EU-doelstellingen na te komen. EnergyVille/VITO werkte samen met een team van Europese experts om de Europese Commissie bij te staan ​​bij de beoordeling van deze NECP's en LTS'en.

EnergyVille/VITO werkte samen met een team van Europese experts om de Europese Commissie bij te staan ​​bij de beoordeling van de geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen (NECP's) en langetermijnstrategieën (LTS). De NECP's schetsen hoe landen van plan zijn de energie-efficiëntie en de inzet van hernieuwbare energie te verbeteren, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de onderlinge netverbindingen te vergroten, de energiezekerheid te verbeteren en het benodigde onderzoek en de innovatie te ondersteunen. Deze aanpak vereist coördinatie van alle overheidsdiensten om te zorgen voor een geïntegreerd en coherent plan. De NECP's hebben betrekking op nationale doelstellingen in elk van deze dimensies, beleidslijnen en maatregelen om deze doelstellingen te bereiken, en prognoses. EnergyVille/VITO droeg bij aan de beoordeling van verschillende EU-landen en was verantwoordelijk voor het opzetten van de aanpak om het beleid en de maatregelen opgenomen in de NECP's te beoordelen.

Naast de NECP's moesten EU-landen ook hun LTS rapporteren, die een langere tijdshorizon heeft. Deze LTS geeft informatie over de langetermijndoelstelling van landen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en hoe deze te bereiken. De nationale doelstelling moet consistent zijn met de algemene EU-doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050. EnergyVille/VITO droeg bij aan de beoordeling van de LTS van verschillende EU-landen en was verantwoordelijk voor het opzetten van de aanpak om het beleid en de maatregelen te beoordelen.

Contact

tom dauwe

Contact

Tom Dauwe

Senior expert at EnergyVille/VITO

Partners

Partners NECP