17-08-2021

Zes projecten die EnergyVille heeft ingediend voor het Energietransitiefonds, dat valt onder de bevoegdheid van de minister voor energie Tinne Van der Straeten, werden recent goedgekeurd door de federale ministerraad. Er wordt daarmee een belangrijk startschot gegeven voor nieuw en innovatief onderzoek binnen een brede waaier aan energietopics. De zes goedgekeurde projecten waaraan EnergyVille’s onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt zullen werken, zijn T-REX, MarineSPOTS, DISCRETE, BE-HyFE, ALEXANDER en TRILATE. De duurtijd van deze projecten varieert tussen 2 en 5 jaar.


In juli 2021 werd het startschot gegeven voor zes nieuwe energietransitieprojecten binnen EnergyVille.  Het doel van het Energietransitiefonds is om onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie binnen de federale energiebevoegdheden aan te moedigen en te ondersteunen. EnergyVille is betrokken bij zes projecten met een totale waarde van 8.7 miljoen euro voor haar onderzoek.

De projecten:

T-REX: de transitie naar meer hernieuwbare energie in power-to-X-toepassingen

 • T-REX richt zich vooral op Power-to-X, het gebruik van elektriciteit om te komen tot andere brandstoffen en grondstoffen. In het project wordt gefocused op de conversie van CO2 tot hernieuwbare materialen via geëlektrificeerde routes. Door direct gebruik te maken van zonne-energie of te koppelen aan een groen net wil dit project het aandeel hernieuwbare energie in België zoveel mogelijk verhogen. De detailanalyse van de katalysatoren, hun stabiliteit en efficiëntie staat centraal binnen het project en wordt ondersteund met reactiemodellering, en techno-economische en levenscyclusanalyse.
 • Partners: EnergyVille (VITO, imec, UHasselt), UAntwerpen, UMons
 • Duurtijd: 5 jaar

MarineSPOTS: studie naar potentieel en technologie voor zonne-energie op zeewater

 • MarineSPOTS legt een fundamenteel wetenschappelijke basis voor de uitrol van zonne-energie-installaties op de Noordzee en het potentieel daarvan voor energieopwekking. Dit gebeurt door specifieke omstandigheden zoals golven en stormen te modelleren en onderzoek te voeren naar aangepaste zonnepanelen, drijvende structuren en geschikte elektrische systemen zoals de vermogenelektronische omzetters. Hierbij wordt eveneens aandacht geschonken aan betrouwbaarheid en de impact op de mariene ecologie.
 • Partners: EnergyVille (KU Leuven, imec, UHasselt), Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
 • Duurtijd: 2 jaar

DISCRETE:  datagedreven optimalisatiemodellen voor een veilige realtime werking van door hernieuwbare energiebronnen gedomineerde energiesystemen

 • De uitbating van het transmissienet wordt steeds complexer omwille van het groeiende aandeel hernieuwbare energie op het net enerzijds, en de integratie van de Europese elektriciteitsmarkt anderzijds. DISCRETE voert fundamenteel onderzoek naar datagedreven optimalisatiemodellen en modelleert de onzekerheid in het transmissienet om de OPEX en CO2-uitstoot van gerelateerd aan het elektriciteitssysteem maximaal te beperken. Daarbij worden innovatieve concepten voor toekomstige beslissingsondersteunende software-tools voor transmissienetwerkoperatoren ontwikkeld, wat een belangrijke stap is richting een betrouwbare en CO2-arme uitbating van het elektriciteitsnet.
 • Partners: EnergyVille  (KU Leuven), UMons
 • Duurtijd: 4,5 jaar

BE-HyFE: Belgische Waterstofexpertise

 • BE-HyFE wil een Belgische hotspot van academische waterstofexpertise creëren door een kerngroep van 16 breedopgeleide onderzoekers op te richten die, samen met hun ruimere academische netwerk, de Belgische industrie kunnen ondersteunen bij het vinden van technologische & maatschappelijke oplossingen voor essentiële waterstofuitdagingen.
 • Partners: UGgent, UCLouvain, ULBruxelles, UAntwerpen, Umons, EnergyVille (KU Leuven, VITO, imec, UHasselt), UlLiège, VUB, IVon Karman Institute, WaterstofNet, TWEED
 • Duurtijd: 4,5 jaar

ALEXANDER: laagspanningsflexibiliteit versnellen op een netveilige manier

 • De transitie naar een systeem met een groot aandeel hernieuwbare energiebronnen vereist fundamentele innovaties om de bevoorradingszekerheid en systeemstabiliteit te garanderen. Om flexibiliteit op het laagspanningsnet maximaal te benutten en te versnellen, wil ALEXANDER oplossingen uitwerken om technische, operationele, sociale en marktbelemmeringen weg te nemen. Een diepgaand onderzoek naar consumentengedrag zal de basis vormen voor nieuwe concepten voor adequaatheidsmodellering en flexibiliteitsvoorziening.
 • Partners: EnergyVille (KU Leuven, VITO, UHasselt), UAntwerpen, UMons , ULBruxelles
 • Duurtijd: 4 jaar

TRILATE: TRILateraal onderzoek naar optimale investeringen in adequate grensoverschrijdende energie-infrastructuur

 • In de Belgische, Nederlandse en Duitse industriële regio’s is de energievraag zeer hoog, terwijl het ruimtelijk potentieel voor de inzet van hernieuwbare energietechnologieën beperkt is. Daardoor is een analyse van de benodigde energietransportinfrastructuur voor industriële clusters cruciaal. TRILATE focust op de ontwikkeling van wetenschappelijke modellen op het niveau van processen, industriële installaties, en energiesystemen, gekoppeld aan een geïntegreerde energie-infrastructuuranalyse.
 • Partners: EnergyVille (KULeuven, VITO) Fluxys Belgium, Elia Transmission Belgium, UGent, ULiège
 • Duurtijd: 4 jaar, 4 maanden

Belangrijke stap richting een koolstofarme energietoekomst in België

Via deze zes projecten blijft EnergyVille verder inzetten op innovatief onderzoek binnen de energietransitie. Gerrit Jan Schaeffer, General Manager van EnergyVille: “Wij zijn blij dat we opnieuw het vertrouwen hebben gekregen van de federale regering. Deze zes nieuwe projecten vormen een belangrijke meerwaarde voor de energietransitie en willen een antwoord bieden op concrete probleemstellingen. Door die concrete invulling maken  we het verschil en zetten we op verschillende vlakken een belangrijke stap richting een koolstofarme energietoekomst in België”.