03-08-2022

Het Thor Park heeft de ambitie om samen met verschillende partners een 5de generatie thermisch netwerk (CollecThor) te ontwikkelen. Dit om futureproof gebouwen duurzaam te kunnen verwarmen en koelen via ondiepe geothermie en zo maximaal restwarmte en -koude onderling uit te wisselen.

Via deze oproep wordt een warmteleverancier gezocht die kan aansluiten op het warmtenet dat Fluvius op het Thor Park voorziet, passend in de beheersoverdracht die stad Genk aan Fluvius heeft toegekend op het vlak van het ontwikkelen, aanleggen en de exploitatie van warmtenetten.


Dronebeeld Thor Park

Achtergrond

Warmte en koude zijn belangrijke energiedragers in de transitie naar een volledig hernieuwbare energievoorziening. Een groot deel van de primaire energie wordt vandaag immers gebruikt om gebouwen te verwarmen en te koelen. Daarnaast wordt er op grote schaal ingezet op de elektrificatie van het energiesysteem en om deze transitie mogelijk te maken moet de flexibiliteit die inherent aanwezig is in thermische netwerken en de aangesloten verwarmingssystemen optimaal benut worden.

Het 5 de generatie thermische netwerk op het Thor Park (CollecThor) wil een antwoord bieden op deze uitdagingen. De bedoeling is om de gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen via ondiepe geothermie en tevens maximaal restwarmte en -koude onderling uit te wisselen. De bestaande gebouwen (Thor Central, Incubathor, EnergyVille 1 en 2) en de nog op te richten gebouwen (in totaal 8 kavels) zullen aangesloten worden op dit netwerk. Het concept is uiterst modulair en laat toe om het systeem op langere termijn te laten groeien en ontwikkelen in tegenstelling tot de thermische netwerken die vandaag in Vlaanderen en meestal ook in de rest van Europa uitgerold worden. Het netwerk zal daarnaast ook gebruikt worden als onderzoeksinfrastructuur om innovatieve technologieën verder te ontwikkelen en te demonstreren.

CollecThor

Scope

De opdracht omvat de engineering , de bouw, aansturing en de uitbating van een laag temperatuur warmtenet als warmteleverancier, waarbij de deelfinanciering en dus ook het business model deel moet uitmaken van de opdracht. De warmteleverancier sluit aan en takt af op het distributienetwerk dat geen deel uitmaakt van deze opdracht. Verder zorgt de warmteleverancier voor de nodige vergunningen en contracten met de betrokken partijen zijnde : FLUVIUS als distributienetbeheerder, EnergyVille als toplayer stuurprogramma leverancier (voor optimalisatie) en warmteafnemers op de site. De facturatie naar de verschillende partijen onderling loopt ook over de warmteleverancier. Voor de onderlinge communicatie tussen de verschillende partijen zorgt een SPOC. Deze SPOC functie zal opgenomen worden door de facility manager van het Thor Park.

Download hier de volledige prospectus voor meer informatie.

Kandidatuurstelling

Tegen vrijdag 2 september 2022 om 15u00 dient via email aan project.budgetondersteuning@genk.be een ondertekende brief met kandidatuurstelling te worden ingediend bij Stad Genk. Alle specifieke voorwaarden en meer informatie zijn terug te vinden in de volledige prospectus.

Download hier de volledige prospectus voor meer informatie