Functie

Professor Werktuigkunde

Bedrijfsgegevens

KU Leuven heeft een voltijdse academische vacature (in het zelfstandig academisch personeel) in het domein van werktuigkunde op campus Geel. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksdossier en met onderwijscompetentie op het gebied van mechanisch ontwerp en projectgebaseerd onderwijs, waarbij sterke aandacht besteed wordt aan toepassingsgericht onderzoek in samenwerking met de industrie. De succesvolle kandidaat zal aangesteld worden in het Departement Werktuigkunde en de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de Groep Wetenschap en Technologie.

Het onderzoek van het Departement Werktuigkunde richt zich op de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen: duurzaamheid van de energievoorziening, mobiliteit, gezondheidszorg en industriële innovatie. Het Departement is betrokken bij een groot aantal regionale, nationale en internationale onderzoeksprojecten en is sterk verbonden met de valorisatiediensten van de universiteit en met instituten voor technologieoverdracht op Vlaams en Europees niveau. Het Departement telt ongeveer 50 professoren en 400 medewerkers. Onze spin-offs omvatten toonaangevende bedrijven zoals Materialize NV, Siemens Industry Software NV.

De onderzoeksgroep van het Departement Werktuigkunde op de campus in Geel richt zich ondermeer op twee toepassingsgebieden: enerzijds thermische energiesystemen en anderzijds de voedingsindustrie en de land- en tuinbouw. De campus kan steunen op een lange traditie van praktijkgebaseerd onderzoek en dienstverlening (zowel regionaal als Europees). Er is bijgevolg reeds degelijke onderzoeksinfrastructuur beschikbaar evenals een uitgebreid internationaal netwerk, connecties met bedrijven en non-profitorganisaties en een ondersteunende werkomgeving.

De Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen organiseert opleidingen in toepassingsgerichte ingenieurswetenschappen. De faculteit steunt daarvoor op een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk, zowel in de academische wereld als in de industrie.

Website

Beschrijving

Onderzoek

 • U bouwt een onderzoeksprogramma uit op internationaal niveau en met aandacht voor industriële relevantie. Afhankelijk van uw eigen interesses en expertise, uw eigen netwerken en het bestaande netwerk op de campus, focust dit programma op een onderwerp uit de geavanceerde werktuigkundige ingenieurstechnologie.
 • Op de campus in Geel zijn opportuniteiten vanuit het industriële netwerk in de sector van de thermische energiesystemen en in de voedingsindustrie en de land- en tuinbouw. Interesse in deze toepassingsgebieden wordt beschouwd als een pluspunt, maar andere toepassingsgebieden binnen het domein van werktuigkunde en/of mechatronica komen zeker ook in aanmerking voor deze positie met het oog op de brede uitbouw van de campus in Geel. Er zal in de nabije toekomst voor deze onderzoeksafdeling nog minstens één extra professor aangetrokken worden.
 • In uw onderzoek integreert u op een creatieve manier nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten uit diverse domeinen van de ingenieurswetenschappen. U besteedt daarbij aandacht aan de valorisatie van uw onderzoeksresultaten voor overheid en bedrijfsleven. Daartoe werkt u de ontwikkelde concepten uit tot een Technology Readiness Level (TRL) dat door het werkveld rechtstreeks kan omgezet worden in commercialiseerbare technologie.
 • U zet samenwerkingsverbanden op binnen en buiten het departement, binnen en buiten de universiteit, binnen en buiten Vlaanderen.
 • U streeft naar excellentie in uw onderzoek.
 • U bent in staat om competitief zowel projectmatige overheidsfinanciering als bilaterale industriële financiering te verwerven.
 • U publiceert in internationale tijdschriften en vakliteratuur en begeleidt doctoraten.

Onderwijs

 • U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs aan zowel bachelor als masterstudenten binnen het domein van werktuigkunde, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. Er wordt verwacht van alle professoren dat ze ook een aantal basisvakken onderwijzen.
 • U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit en de universiteit door begeleiding van studentenprojecten (bv. bachelor- en masterproeven) en als promotor van doctoraatsstudenten.
 • U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.
 • Uw onderwijsopdracht wordt op grond van uw specifiek profiel in overleg bepaald. Ze is in de eerste jaren van uw aanstelling in omvang beperkt. Ook in uw verdere loopbaan besteedt de faculteit veel aandacht aan het evenwicht tussen onderzoeks- en onderwijstijd.

Dienstverlening

 • U bent bereid tot wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening. U bent in het bijzonder bereid tot dienstverlening aan de overheid en de industrie in het kader van toegepast onderzoek en ontwikkeling. Daarom onderhoudt u nauw contact met het (lokale) werkveld en blijft u op de hoogte van zowel de wetenschappelijke stand van zaken als de industriële praktijk.
 • U speelt een actieve rol in het profileren van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen naar toekomstige studenten en het brede werkveld, bijvoorbeeld door deelname aan informatiedagen en evenementen.

Profiel

 • U hebt een diploma van doctor in de industriële ingenieurswetenschappen, doctor in de ingenieurswetenschappen, of een verwant diploma.
 • U beschikt over een sterk onderzoeksdossier in het vakgebied en/of relevante industriële ervaring. Internationale ervaring en industriële ervaring zijn belangrijke pluspunten. U hebt een visie op onderzoek en de mogelijke synergie en compatibiliteit met het lopend onderzoek op de campus en aan het Departement Werktuigkunde.
 • U hebt een visie op het verzorgen van kwaliteitsvol academisch onderwijs in uw vakgebied. Onderwijservaring is een pluspunt.
 • U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire of industriële context.
 • Een goede kennis van het Engels is een vereiste. 
 • De bestuurstaal van KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.
 • Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving en met een grote mate van vrijheid. 

KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Onze universiteit is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ... 

Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.

Voor uw onderzoek en lesopdrachten werkt u hoofdzakelijk op de campus in Geel, een van de operationele sites van KU Leuven multi-campus Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen met focus op technologisch en industriegerichte opleidingen en onderzoek. Ook andere campussen kunnen van uw expertise gebruik maken voor onderwijsopdrachten. Een startfonds voor het verder uitbouwen van onderzoek en het aantrekken van doctoraatsstudenten wordt voorzien.

Interesse?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met

U kunt tot en met 14 september 2020 solliciteren, uitsluitend via onze online sollicitatietoepassing. Als u bij het online solliciteren problemen ondervindt, kunt u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe in de Engelse taal (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):

 • een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina’s);
 • een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties;
 • een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst en desgevallend een portfolio van uw architectuurprojecten);
 • een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 4 pagina’s);
 • uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina’s);
 • uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina);
 • uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).

KU Leuven voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid. Zij moedigt kandidaten uit groepen die in de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen.

KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.

Solliciteren tot