Doctorandus/a PhD student

Name: Zhifeng Qiu

Partners

KU Leuven

Promotor / Supervisor

Prof. dr. ir. Geert Deconinck 

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

Binnen een geliberaliseerde markt zijn marktresultaten het gevolg vanstrategisch gedrag, uitgeoefend door alle deelnemende actoren. Elkeproducent (GenCo) afzonderlijk bouwt, onafhakelijk van de competitie,zijn subjectieve vraagevaluaties (SDFs) met als doel zo optimaalmogelijk te bieden op de markt. De GenCo bespeelt dus deelektriciteitsmarkt op basis van zijn eigen overtuigingen. Daarom dringtde volgende vraag zich op: hoe beïnvloeden heterogene SDFs debeslissingen van individuele spelers en daarop volgend demarktresultaten? Om deze vraag te beantwoorden matigt dit proefschriftde conventionele aanname binnen klassieke oligopolistischeevenwichtsmodellen, dat een exacte en uniforme vraagkennis gemeengoed isvan alle GenCos. Dit onderzoek pakt het probleem aan vanuit de drieinvalshoeken:Vooreerst wordt de impact van SDFs geanalyseerd binnen het kader vanzowel een dynamisch Cournot-spel als een marktspel waarin men,onderhevig aan een bindend transmissienetwerk, een aanbodscurveaanbiedt. De aanname van perfecte kennis wordt bediscussieerd vanuitbeide kaders.Daarna wordt het typisch oscillerend gedrag dat de SDFs veroorzakenwanneer gebruik gemaakt wordt van de conventionele conjectural variation(CV) leermethode om biedingen te formuleren, aangepakt. Een nieuweCV-gebaseerde leermethode met de mogelijkheid tot data filtering wordtdaarom voorgesteld.Tot slot wordt een stochastische, agent-gebaseerde leermethode toegepastom de onderzoeksvraag te beantwoorden. Een vergelijking tussenevenwichtsmodellen (EO) en agent-gebaseerde (MAL) methode wordt hiervooruitgevoerd.De bevindingen in dit proefschrift leveren waardevolle inzichten door teveronderstellen dat marktspelers heterogene overtuigingen bezitten endit toe te passen op de werking van de elektriciteitsmarkt. Deresultaten kunnen belangrijke duidingen geven in meerdere disciplines,zoals het ontwerpen van een dynamische biedmethode die de heterogenevraagkennis omvat, de beleidsimpact door bepaalde biedgedragingen dieontstaan door imperfecte vraagevaluaties.

Volledige tekst van het doctoraat / full text

Examencommissie / Board of examiners

  •   Prof. dr. ir. Geert Deconinck (promotor)
  •   Prof. dr. ir. Hendrik Van Brussel (voorzitter/chairman)
  •   Prof. dr. ir. Joseph Vandewalle (secretaris/secretary)
  •   Prof. dr. ir. Johan Driesen
  •   De heer Leonardo Meeus
  •   Prof. dr. Ettore Bompard , University Politecnico di Torino